ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดาวเรือง ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 19 วัน) จำนวน 114 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7033 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดพร้อมค่าแรง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างป้ายสำหรับประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4×12 เมตร สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ LED ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อนม ยู เอส ที รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 24 คน จำนวน 32 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564) รวมเป็น 768 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ หนังสือคู่มือ กปน. หีบบัตร เลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำป้ายกระดาน ประจำหน่วยเลือกตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายก อบต. และบัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/11/2564