วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นายพิตรพิบูลกร มงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบดาวเรือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 ของตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง กำนัน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)