ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการใช้ข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถามตอบรับในระบบเอกสาร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR CODE และ Google Forms โดยกำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 13 -19 มิถุนายน 2565