หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ช่วยเหลือเคสผู้ไร้ที่พึ่งอาศัยศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิสังคม ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เพื่อช่วยเหลือเคสผู้ไร้ที่พึ่งอาศัยศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กิ่งหักใกล้บ้านหลังคาครัวเรือนและหักหล่นพลาดถนนในพื้นที่หมู่ 2 , 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กิ่งหักใกล้บ้านหลังคาครัวเรือนและหักหล่นพลาดถนนในพื้นที่หมู่ 2 , 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ซอยกลุ่มบ้านหินสวย) หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR CODE...

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการใช้ข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถามตอบรับในระบบเอกสาร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถาม ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR CODE และ Google Forms โดยกำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 13 -19 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ส่งมอบถังขยะตามคำร้องขอถังขยะ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง , จุดที่ 2 ในพื้นที่หมู่ 1...

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบถังขยะตามคำร้องขอถังขยะ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง , จุดที่ 2 ในพื้นที่หมู่ 1 ดาวเรือง บริเวณหมู่บ้านประทับใจ เฟส 1 และจุดที่ 3 ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลดาวเรือง บริเวณซอยบ้านนางหนูลิ้ม ประปิว

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ประเภทวิดีทัศน์ ดุษดีคาราโอเกะ ร่วมกับอำเภอเมืองสระบุรี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ประเภทวิดีทัศน์ ดุษดีคาราโอเกะ ร่วมกับอำเภอเมืองสระบุรี และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โครงการอบรมพัฒนาสินค้าชุมชน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาสินค้าชุมชน ประจำปี 2565 ของกองสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู่ที่สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ , ปลัดฯ , รองปลัดฯ , ประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ , กำนันตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายก้ามปู ผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...