หน้าแรก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑...

ปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนเฉพาะกองคลังเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ปิดการให้บริการประชาชนเฉพาะกองคลังเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ใบสมัรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล