หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบายของนายสว่าง  สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ *********************เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพ และเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง...

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)