กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ภ.ด.ส.3)

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสาร แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (ภ.ด.ส.3)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

0
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มารับคืนเงินประกันสัญญา

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มารับคืนเงินประกันสัญญา

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

0
  แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 62 แผ่นพับภาษีป้าย 62 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 62  

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

0
แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 61 แผ่นพับภาษีป้าย 61 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 61    

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

0
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม  2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561