กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

0
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มารับคืนเงินประกันสัญญา

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มารับคืนเงินประกันสัญญา

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

0
  แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 62 แผ่นพับภาษีป้าย 62 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 62  

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

0
แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 61 แผ่นพับภาษีป้าย 61 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 61    

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

0
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม  2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

0
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2561

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์