สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563  

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3...

ตำแหน่งปลัด

ตำแหน่งปลัด สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายสัมพันธ์ อ่อนนวล

ตำแหน่งรองปลัด

ตำแหน่งรองปลัด สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางบุญวณิช บุญวริชนานันท์

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์

ตำแหน่งบุคลากร

ตำแหน่งบุคลากร สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางสาวมงคลรัตน์ เตโช

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางสุมณฑา ควรรับส่วน

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ สุภชัย บุญต้อม