สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

0
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

0
รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

0
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

0
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

0
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

0
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรหลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ