เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

ตำแหน่งคนงานทั่วไป

0
ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายดำรงค์ ยศยิ่ง

ตำแหน่งคนงานทั่วไป

0
ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายชูนิต ธนานันท์

คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เบอร์โทร 086-6077035 นายสมบูรณ์  รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เบอร์โทร 062-6583222         นายฤทธิ์ จินดารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เบอร์โทร 092-5315473 ******************************************* ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ   นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เบอร์โทร 081-4312313

ขอบเขตการบริการข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้ เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เอกสารทะเบียนราษฎร หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

คำแถลงนโยบาย ของนายสว่าง  สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี วันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ********************* เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองที่เคารพ และเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายสว่าง  สามปลื้ม   เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง    อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสระบุรี   ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความที่ทราบกันแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม  มาตรา ๕๘ / ๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติว่า  “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล”  กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองพร้อมคณะผู้บริหาร  ...

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    " สร้างชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ส่งเสริมเกษตรกรรมทั่วหน้า รวมกลุ่มพัฒนา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ"   พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมงานสาธารณสุข เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบล  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  1. สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา...

สภาพและข้อมูลพื้นฐานตำบลดาวเรือง

ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี   ประกอบด้วยตำบล 2 ตำบล  ได้แก่  ตำบลดาวเรือง และ ตำบลนาโฉง * ตำบลดาวเรือง  มีพื้นที่ทั้งหมด 5,303 ไร่ หรือประมาณ 8.483 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน * ตำบลนาโฉง    มีพื้นที่ทั้งหมด  850 ไร่ หรือประมาณ  1.70  ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน 3 หมู่บ้าน   อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ          ติดกับตำบลห้วยบง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ทิศใต้              ติดกับตำบลโคกสว่าง , เทศบาลเมืองสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก  ...

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ (หลังปรับปรุงตำแหน่ง)

งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...