เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

แผนการดำเนินงานประจำปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564