เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรหลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บุคลากร

สำนักงานปลัด (นายพรชัย  ไขสกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (นางสาวบุญวณิช  บุญวริชชนานันท์)

ITA ปี พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน > ข้อมูลพื้นฐาน o1 โครงสร้าง o2 ข้อมูลผู้บริหาร o3 อำนาจหน้าที่ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) - ITA ปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564