หน้าแรก เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดาวเรือง ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 19 วัน) จำนวน 114 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/11/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7033 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดพร้อมค่าแรง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำตรายางประทับลงบนบัตรเลือกตั้ง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-002020/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุพลาสติกใส สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างป้ายทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/09/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บล 713 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 22 คน ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 61 วัน) จำนวน 1,342 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/08/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง29/07/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำรั้วรอบอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง (ศูนย์พักคอย อบต.ดาวเรือง) ขนาดยาว 155.00 เมตร สูง 1.90 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.70 ตารางเมตร และรั้วถังขยะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.40 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/07/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบและโครงเหล็ก สำหรับใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 400 ถุง , น้ำยางรองพื้น  CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 2 แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอ ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 28 คน คนละ 24 กล่อง  ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิคภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอ ที สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดาวเรือง จำนวน 4 คน คนละ 24 กล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/04/2564

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓๓  สระบุรี  โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/2564ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ติดข้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/03/2564ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/2564ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2564ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-3786 สระบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2564

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.64 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/2564ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน (ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๕๖ ๕๗ ๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/02/2564ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-785 สระบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/2564ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง http//www.daoruang.go.th และพื้นที่ Hosting (Disk space) ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีอายุการใช้งาน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2564ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2564ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2...