เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.62 (ดาวน์โหลด)

  ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล (สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล ๗๗๔ งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก 1และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.62 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ ๘ คน  (๑-๓๑  ส.ค. ๖๒)  รวม  ๒๑ วัน 31/07/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเขต อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 31/07/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 31/07/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายฯสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 31/07/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไป...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 (ดาวน์โหลด)

  ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงานปลัด 28/06/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัยสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่  คนงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒) 28/06/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 28/06/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน  ๔๕,๐๐๐ บาท 28/06/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา_ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.62 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดพิมพ์เอกสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปฯ กองช่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปทำหน้าที่ด้านงานบริการทั่วไปฯ งานป้องกันฯเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.ดาวเรืองเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญของช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคลจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา_จ้างแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืช...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.62 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯของ อบต.ดาวเรือง เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของสำนักปลัด เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อดูแลทำความสะอาดอาคารฯ เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน  เดือนพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือยพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฯ ของกองช่าง เดือยพฤษภาคม2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต.ดาวเรือง 30/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บล 774 เดือนพฤษภาคม 2562 30/04/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายฯและรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด อบต.ดาวเรือง (29 เม.ย-31พ.ค.62) 29/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2562 ราย นายบัว สิงห์ประเสริฐ 29/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.62 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลฯ ของกองสาธารณสุข เดือนเมษายน 2562 29/03/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศพด เดือนเมษายน2562 29/03/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของสำนักปลัด เดือนเมษายน2562 29/03/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนเมษายน2562 29/03/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลฯ ของกองช่าง เดือนเมษายน2562 29/03/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยฯ เดือนเมษายน2562 29/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด. ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.62 28/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแรงงานฯ-เม.ย.62 27/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี โดยการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 6 รายการ 15/03/2562 ประกาศแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม-จ้างเหมาแรงงาน 07/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำจากบริเวณร้านอาหารครัวสระบุรีมาถึงบริเวณทางระบายน้ำลงบึงป่าสัก ม.6 ต.ดาวเรือง 05/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ดาวเรือง จากบ้านกำนันถึงบ้านนางเสน่ห์ 05/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 3...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.62 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน) ตั้งแต่ 1 – 29 มีนาคม 2562 28/02/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ,จ้างกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ,จ้างแรงงานบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมีนาคม 2562 28/02/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับรถบรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ของ อบต.ดาวเรือง และซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ฯ เดือนมีนาคม 2562 28/02/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทยราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าทีด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.62 (ดาวน์โหลด)

0
ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน วันละ 10 คน ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) 31/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แรงงานทั่วไปฯ และจ้างเหมาแรงงานบุคคลกำจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 31/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ ,สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ และรถบรรทุกมูลฝอยปิดอัพ, สำหรับรถยนต์ส่วนกลางฯและซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 สำหรับใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรฯ เดือนมกราคม 2562 30/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 วัน (นายนิมิต ทับทิมทอง) 21/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างเหมาแรงงานบุคคล กำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ดาวเรือง เดือนมกราคม...