หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนการพึ่งพาตนเองของชุมชน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กับ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี

นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดางเรือง การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนการพึ่งพาตนเองของชุมชน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กับ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมข้อมูลการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กันยายน 2561

4 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาฃรถยนต์) 2.จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 กันยายน 2561 1.ซื้อนำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 80 ลิตร 14 กันยายน 2561 1.จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับกองคลัง) 3.ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 4.จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้และตั้งไม้ 18 กันยายน 2561 1.จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ  2.จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) 19 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 25 กันยายน 2561 1.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4.ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 5. 6. 7. 26 กันยายน 2561 1. 2. 3. 4. 5. 27 กันยายน 2561 1. 2. 28...

สิงหาคม 2561

7 สิงหาคม 2561 1. 8 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 17 สิงหาคม 2561 1. 22 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 23 สิงหาคม 2561 1. 24 สิงหาคม 2561 1. 2. 28 สิงหาคม 2561 1. 31 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

กรกฎาคม 2561

6 กรกฎาคม 2561 1. 9 กรกฎาคม 2561 1. 10 กรกฎาคม 2561 1. 16 กรกฎาคม 2561 1. 18 กรกฎาคม 2561 1. 23 กรกฎาคม 2561 1. 2. 3. 4. 24 กรกฎาคม 2561 1. 2. 25 กรกฎาคม 2561 1. 26 กรกฎาคม 2561 1. 2. 31 กรกฎาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.  

มิถุนายน 2561

5 มิถุนายน 2561 1. 2. 3. 7 มิถุนายน 2561 1. 2. 3. 20 มิถุนายน 2561 1. 22 มิถุนายน 2561 1. 2. 29 มิถุนายน 2561 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19.  

พฤษภาคม 2561

1 พฤษภาคม 2561 1. 3 พฤษภาคม 2561 1. 8 พฤษภาคม 2561 1. 2. 10 พฤษภาคม 2561 1. 11 พฤษภาคม 2561 1. 2. 15 พฤษภาคม 2561 1. 24 พฤษภาคม 2561 1. 28 พฤษภาคม 2561 1. 2. 30 พฤษภาคม 2561 1. 2. 31 พฤษภาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22

เมษายน 2561

9 เมษายน 2561 1. 2. 10 เมษายน 2561 1. 2. 3. 4. 11 เมษายน 2561 1. 18 เมษายน 2561 1. 2. 24 เมษายน 2561 1. 2. 3. 27 เมษายน 2561 1. 2. 30 เมษายน 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.  

มีนาคม 2561

8 มีนาคม 2561 1. 2. 3. 4. 12 มีนาคม 2561 1. 13 มีนาคม 2561 1. 2. 16 มีนาคม 2561 1. 2. 3. 30 มีนาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

กุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 1. 2. 3. 4. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 1. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 1. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 1. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 1. 2. 3. 4. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 1. 2. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 1. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.  

มกราคม 2561

3 มกราคม 2561 1. 5 มกราคม 2561 1. 8 มกราคม 2561 1. 10 มกราคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 15 มกราคม 2561 1. 16 มกราคม 2561 1.. 2. 18 มกราคม 2561 1. 22 มกราคม 2561 1. 23 มกราคม 2561 1. 24 มกราคม 2561 1. 26 มกราคม 2561 1. 30 มกราคม 2561 1. 2. 31 มกราคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.