หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 โทรศัพท์ 036-200404 โทรสาร 036-200404 ต่อ # E-mail : daoruangsp@gmail.com

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน OTOP นวัตวิถี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ณ หอวัฒนธรรมไท-ยวน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน OTOP นวัตวิถี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ณ หอวัฒนธรรมไท-ยวน

โครงการดนตรีกลางสายน้ำ เยือนถิ่นวัฒนธรรมไท-ยวน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการดนตรีกลางสายน้ำ เยือนถิ่นวัฒนธรรมไท-ยวน โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองกล่าวต้อนรับ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ไท-ยวน ดนตรีฟิวชั่นไทย-แจ๊ส สระบุรี วงดนตรีไม้เมือง และการออกร้านตลาดประชารัฐ อาหารปลอดภัย ณ ตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประชาสัมพันธ์ครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

กำหนดการ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ชื่องาน : ดนตรีสายน้ำ เยือนถิ่นวัฒนธรรมไท-ยวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 วันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. วันเสาร์ที่ 21 ก.ค.61 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-23.30 น. วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.61 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.-13.30 น.(ภาคเช้า) เวลา 17.00-23.00 (ภาคค่ำ)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสานรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสานรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง โดยในช่วงเช้ามีคุณหมอจากโรงพยาบาลสระบุรีมาให้ความรู้เรื่องการพักผ่อนและช่วงบ่ายฝึกการทำโคม

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนการพึ่งพาตนเองของชุมชน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กับ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี

นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดางเรือง การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแผนแม่บทชุมชนการพึ่งพาตนเองของชุมชน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กับ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมข้อมูลการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กันยายน 2561

4 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาฃรถยนต์) 2.จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 กันยายน 2561 1.ซื้อนำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 80 ลิตร 14 กันยายน 2561 1.จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) 2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับกองคลัง) 3.ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 4.จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้และตั้งไม้ 18 กันยายน 2561 1.จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ  2.จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) 19 กันยายน 2561 1.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 2.ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 25 กันยายน 2561 1.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4.ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 5. 6. 7. 26 กันยายน 2561 1. 2. 3. 4. 5. 27 กันยายน 2561 1. 2. 28...

สิงหาคม 2561

7 สิงหาคม 2561 1. 8 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 17 สิงหาคม 2561 1. 22 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 23 สิงหาคม 2561 1. 24 สิงหาคม 2561 1. 2. 28 สิงหาคม 2561 1. 31 สิงหาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

กรกฎาคม 2561

6 กรกฎาคม 2561 1. 9 กรกฎาคม 2561 1. 10 กรกฎาคม 2561 1. 16 กรกฎาคม 2561 1. 18 กรกฎาคม 2561 1. 23 กรกฎาคม 2561 1. 2. 3. 4. 24 กรกฎาคม 2561 1. 2. 25 กรกฎาคม 2561 1. 26 กรกฎาคม 2561 1. 2. 31 กรกฎาคม 2561 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.  

มิถุนายน 2561

5 มิถุนายน 2561 1. 2. 3. 7 มิถุนายน 2561 1. 2. 3. 20 มิถุนายน 2561 1. 22 มิถุนายน 2561 1. 2. 29 มิถุนายน 2561 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19.